18 Ιουλ 2014

ΚΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ


Βιολογικός του Μαραθώνα - ΚΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-  θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και μια δεκαετία. Οπότε είμαστε απόλυτα σύμφωνοι ότι πρέπει να γίνει το έργο. Έπρεπε να είχε γίνει το συγκεκριμένο έργο εδώ και χρόνια.
Μέχρι σήμερα οι νόμοι της Φυσικής μας επιτρέπουν να λέμε, ότι από το ΒΟΥΝΟ είναι περισσότερο ανέξοδο- εύκολο να στέλνουμε τα λύματα στην ΠΕΔΙΑΔΑ, παρά από την ΠΕΔΙΑΔΑ να τα στέλνουμε στο ΒΟΥΝΟ.
'Αραγε την τοποθεσία που έχουν επιλέξει για την κατασκευή του ΚΕΛ, που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και δεκαετία,  είναι οικονομικά συμφέρουσα για τους Δημότες του Μαραθώνα ???????????
Ποιος μπορεί αξιότιμε κύριε Ιορδάνη Λουίζο να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ??
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Μαραθώνα, Οινόης 6, Οικισμός Μαραθώνα Τ.Κ. 19007, Πληροφορίες: κος Γεώργιος Κολοβός,
Τηλέφωνο: +30 22943 20933, Φαξ: +30 2294320923, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: typ@marathon.gr
Για αιτήσεις παραλαβής ή αποστολής τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία της ΤΥ στην ανωτέρω διεύθυνση.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Μαραθώνα Αττικής.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (υδραυλική, ηλεκτρομηχανολογική, χημικοτεχνική, στατική, λιμενική, οικονομική, γεωτεχνική, περιβαλλοντική και τοπογραφική μελέτη) σε στάδια προμελέτης ή/και οριστικής μελέτης, καθώς και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα έργα διαχείρισης των ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνα και συγκεκριμένα:
-Τα εσωτερικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς - περιοχές: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΒΟΘΩΝ (ΚΑΛΕΤΖΙ), ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ, ΖΟΥΜΠΕΡΙ (τμήμα οικισμού), ΑΝΑΤΟΛΗ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (τμήμα οικισμού), ΕΡΥΘΡΟΣ, ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ – ΤΜΗΜΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ.
-Τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
-Η ΕΕΛ και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 4.161.583,18 ευρώ (€), πλέον Φ.Π.Α. 23%
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
 • 61.231,50 € για μελέτη Κατηγορίας 03: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 180.388,82 € για μελέτη Κατηγορίας 08: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 643.671,13 € για μελέτη Κατηγορίας 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 24.848,24 € για μελέτη Κατηγορίας 11: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 2.267.426,13 € για μελέτη Κατηγορίας 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 623.893,30 € για μελέτη Κατηγορίας 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 47.828,87 € για μελέτη Κατηγορίας 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 197.996,39 € για μελέτη Κατηγορίας 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 114.298,80 € για μελέτη Κατηγορίας 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης 15 μήνες.
Τμήμα ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 83.231,66 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 208.079,16 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 και για την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρονται στο άρθρο 20, του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης .
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
-στην κατηγορία μελέτης 03: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
-στην κατηγορία μελέτης 08: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Ε’
-στην κατηγορία μελέτης 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Ε’
-στην κατηγορία μελέτης 11: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχία τάξεων Α’ ή Β’
-στην κατηγορία μελέτης 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Ε’
-στην κατηγορία μελέτης 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχία τάξεων Δ’ ή Ε’
-στην κατηγορία μελέτης 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
-στην κατηγορία μελέτης 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
-στην κατηγορία μελέτης 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:
 • Για την κατηγορία μελέτης 03 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
 • για την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
 • για την κατηγορία μελέτης 09 τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
 • για την κατηγορία μελέτης 11 τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
 • για την κατηγορία μελέτης 13 τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
 • για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
 • για την κατηγορία μελέτης 18 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
 • για την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και
 • για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της σύμβασης (βαρύτητα 35%)
2. Αποτελεσματικότητα της προταθείσας μεθοδολογίας και της ομάδας παροχής υπηρεσιών (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
IV Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή τευχών δημοπράτησης και πληροφοριών είναι η 18/08/2014, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των τευχών, είκοσι (20) ΕΥΡΩ με κατάθεση στον Λογαριασμό του Δήμου Μαραθώνα της Τράπεζας EUROBANK με
IBAN GR 740 260 401 0000 660 200 151 496. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 26/08/2014 και ώρα 10.00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές
Ενστάσεις κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη. Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
Προσφυγές, κατά τις Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν με την 2007/66/ΕΚ, και το Ν. 3886/10, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 20/06/2014.


Μαραθώνας, 20/06/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΙΖΟΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Πηγή 

ΑΡΧΕΙΑ (Copy paste to your Browser)
 1. http://issuu.com/mikeapostolopoulos/docs/833_sigrafiypoxreoseon
 2.  http://issuu.com/mikeapostolopoulos/docs/833_oikonomiki
 3.  http://issuu.com/mikeapostolopoulos/docs/833_fakellos-ergoy-teliko
 4.  http://issuu.com/mikeapostolopoulos/docs/833_3a._analysh_-_amoibes_-________
 5.  http://issuu.com/mikeapostolopoulos/docs/833_1._prokirixi_1_

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Τα κίνητρα μας δεν είναι πολιτικά. Δρούμε σαν ενεργοί ή μη πολίτες με αποκλειστικό γνώμονα την βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών και δράσεων του δήμου μας.
Έχουμε ανάγκη και την δική σου συμμετοχή. Γράψε το σχόλιό σου.